บทความ

ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศปัจจุบันนักลงทุนไทยยังเข้าไปทาธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ของอาเซียน

12 มีนาคม พ.ศ. 2557