ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

สัมมนาหัวข้อเรื่อง "โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในบาห์เรน"

2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สัมมนาหัวข้อเรื่อง "โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในบาห์เรน"

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาและท่าจีน

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ