บทความ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย (Ministry of Agriculture : MOA) ได้ออกกฎเกณฑ์มาหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของไทย

13 มีนาคม พ.ศ. 2557