ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: งานสัมมนา เรื่อง “Webinar on Indonesian Taxation Policy: Transfer Pricing”

11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

     ด้วยสายงานกฎหมายและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ร่วมกับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “Webinar on Indonesian Taxation Policy: Transfer Pricing” ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 10:00 – 12:00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากรอินโดนีเซีย ในการเป็นวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการทำข้อตกลงด้าน Transfer Pricing ของประเทศอินโดนีเซีย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

     ในการนี้ การสัมมนาดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เข้าใจถึงประเด็นกฎหมายสำคัญที่ภาคธุรกิจควรคำนึงถึง คือ กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

     จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://forms.office.com/r/Cq2NfS16XU (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ภายในวันที่15  มิถุนายน  2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกฎหมาย เบอร์โทรศัพท์ 0-2345-1055, 1159 หรือ E-mail : napats@fti.or.th ; sasipornt@fti.or.th (หมายเหตุ: การสัมมนาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)