ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศ แกมเบีย

ธงและตราสัญลักษณ์
 

 

f coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

  
แผนที่
 

 

ส

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Gambia 

 

ด

ที่มา:http://www.lonelyplanet.com/maps/africa/gambia/map_of_gambia.jpg  
ข้อมูลทั่วไป
 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐแกมเบีย หรือ Republic of the Gambia

ที่ตั้ง

แกมเบียตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ และประเทศเซเนเกล

พื้นที่

11,295 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 10,000 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 1,295 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนยาว 740 กิโลเมตร ทางเหนือ ติดกับประเทศเซเนกัล ทางใต้ ติดกับประเทศเซเนกัล ทางตะวันออก ติดกับประเทศเซเนกัล ทางตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ความยาวชายฝั่ง 80 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบน้ำท่วมถึงบริเวณแม่น้ำแกมเบีย

สภาพภูมิอากาศ

เขตร้อน หน้าร้อนและหน้าฝนจะอยู่ในช่วงเดือน มิ.ย.-พ.ย. หน้าหนาวและหน้าแล้งจะอยู่ในช่วงเดือน พ.ย.-พ.ค.

ทรัพยากรธรรมชาติ

ดินขาว ดีบุก ไททาเนียม ทรัพยากรในดินส่วนใหญ่ยังไม่ได้สำรวจ แร่ Zircon ซิลิกา ดินเหนียว ปิโตรเลียม

ภัยธรรมชาติ

ภัยแล้ง (ปริมาณน้ำฝนลดลง 30%ในช่วงระยะเวลา 30 ปี)

จำนวนประชากร

1,883,051 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2556)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.29% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สัญชาติ

Gambian (s)

เชื้อชาติ

Mandinka (42.0%) Fula (18%) Wolof (16%) Jola (10%)

ศาสนา

อิสลามนิกายสุหนี่ (90%) คริสต์ (8%) และความเชื่อดั้งเดิม (2%)

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการ) Mandinka, Fula Woof, Jola Serahuli ฯลฯ

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

รูปแบบการปกครอง

ระบบสาธารณรัฐ (Republic) มีประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล

เมืองหลวง

กรุงบันจูล (Banjul ชื่อเดิมบัทเฮร์ส : Bathurst) เมืองสำคัญได้แก่ Brikama, Soma, Gunjur, Sukuta, Farafeni, Bansang, Georgetown, Basse

การแบ่งเขตการปกครอง

5 เขตการปกครอง และเมือง 1 เมือง* ได้แก่ Banjul*, Central River, Lower River, North Bank, Upper River, Western

วันที่ได้รับเอกราช

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

ฉบับวันที่ 24 เมษายน 2513 ยังคงมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน

ระบบกฎหมาย

เป็นกฎหมายที่นำเอากฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ กฎมายอิสลาม และกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติมาผสมผสานกัน

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขและผู้นำรัฐบาลและดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทุก 5 ปี และมีอำนาจแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจากสมาชิกรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประกอบด้วยประธานสภา รองประธาน สมาชิก 45 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง และ 4 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Gambia Map

ประวัติศาสตร์การเมือง

แกมเบียเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยประเทศเซเนกัล ในปี 2131 แกมเบียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และได้รับเอกราชพร้อมทั้งเข้าเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ ในปี 2508

ปี 2513 แกมเบียประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดี Dawda Kairaba Jawara ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล อย่างไรก็ตาม หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ แกมเบียต้องประสบปัญหาอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศเล็กที่มีความอ่อนแอในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จนเกิดการรัฐประหารขึ้นหลายครั้ง ดังเช่น ความพยายามก่อรัฐประหารในปี 2524 โดยการนำของ นาย Kukoi Samba Sanyang ทำให้ประธานาธิบดี Jawara ขอรับความช่วยเหลือจากเซเนกัล รัฐบาลเซเนกัลจึงส่งกำลังทหารเข้าปราบปรามจนสำเร็จ ซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้ทั้งฝ่ายแกมเบียและเซเนกัลลงนามในสนธิสัญญาการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐเซเนแกมเบีย ในปี 2525 ซึ่งต่อมาแกมเบียได้ขอแยกตัวออกจากเซเนกัลในปี 2532 เพราะมีปัญหากันในเรื่องดินแดน

จากนั้น ปี 2537 ได้เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองภายในแกมเบีย เมื่อนาย Yahya A.J.J. Jammeh ผู้นำกลุ่ม AFPRC ทำรัฐประหารล้มรัฐบาลประธานาธิบดี Jawara ได้สำเร็จ จากนั้นได้ประกาศแผนการนำพาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยและได้จัดการเลือกตั้งขึ้นในปี 2539 โดยนาย Jammeh ชนะการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงปัจจุบัน (ภายหลังชนะการเลือกตั้งอีก 2 สมัย ในปี 2544 และเมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2549)

นโยบายต่างประเทศ :           

แกมเบียเป็นประเทศใฝ่สันติ มีนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ในทางปฏิบัติมีแนวนโยบายสอดคล้องกับประเทศตะวันตก และมีนโยบายต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การเอกภาพแอฟริกา

สมาชิกภาพในองค์การระหว่างประเทศ สหประชาชาติ, องค์การเอกภาพแอฟริกา (OAU), องค์การการประชุมอิสลาม (OIC), กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (NAM), ประชาคมเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS), สมาชิกสมทบของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, African Development Bank, Arab, Arab Bank For Economic Development in Africa (ประเทศผู้รับ) FAO, GATT, WHO, World Bank, IMF, UNICEF, UNDP, UNESCO, UNCTAD, UNIDO, UPU, WCI, G-77, IFAC, IDB, IDA

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ :

แกมเบียได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่จากประเทศตะวันตกเช่น การฝึกทหารจากอังกฤษ การฝึกตำรวจจากฝรั่งเศส และการเงิน และการพัฒนาด้านคมนาคมจากเยอรมัน เป็นต้น และรัฐบาลไทยเคยบริจาคข้าวสาร 100 ตันให้แก่รัฐบาลแกมเบียซึ่งประสบปัญหาความแห้งแล้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2531

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

3.495 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

GDP รายบุคคล

1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 22.3%
 • ภาคอุตสาหกรรม 18.3%
 • ภาคการบริการ 59.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

6.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

ผลผลิตทางการเกษตร

ถั่วลิสง (ทำรายได้ให้แก่ประเทศประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าส่งออก) ข้าว ฝ้าย มันสำปะหลัง

อุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแบบดั้งเดิมที่ยังไม่พัฒนา การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทีทำรายได้เข้าประเทศมาก

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

8.9% (ค่าประมาณพ.ศ. 2553)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-155.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

มูลค่าการส่งออก

103.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

สินค้าส่งออก

ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง น้ำมันปาล์ม ปลารมควัน และตากแห้ง หนังสัตว์ และน้ำมันถั่ว

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

อินเดีย 27.3% จีน 37.5% ฝรั่งเศส 9.3% สหราชอาณาจักร 5.6% สหรัฐอเมริกา 4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

มูลค่าการนำเข้า

354.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

สินค้านำเข้า

เครื่องอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ เสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์-ปิโตรเลียม ยานพาหนะ เครื่องจักรต่างๆ (สินค้าที่แกมเบียนำเข้าจาก ประเทศไทย ได้แก่ ข้าว เครื่องแต่งกายผู้ชาย รองเท้า รถจักรยาน หม้อเก็บไฟฟ้า)

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

จีน 27.9% เซเนกัล 8.3% บราซิล 9.6% อินเดีย 6.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

สกุลเงิน

Dalasi (GMD)

สัญลักษณ์เงิน

GMD

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

สภาพทางเศรษฐกิจ

แกมเบียเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้หลักจากการเกษตรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อใดก็ตามที่แกมเบียประสบปัญหาความแห้งแล้งก็จะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม แกมเบียไม่มีแร่ธาตุหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เด่นชัดนัก และมีรากฐานทางเกษตรกรรมค่อนข้างจำกัด อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้านการผลิต ถั่ว ปลา หนังสัตว์ การลดค่าเงิน CFA FRANC ในเดือนมกราคม 2537 ส่งผลให้สินค้าของประเทศเซเนกัลเป็นที่สนใจจากผู้ซื้อมากกว่าสินค้าจากแกมเบีย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำรายได้ให้ประเทศอย่างมาก

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

การสถาปนาความสัมพันธ์

 • 15 กุมภาพันธ์ 2528

สถานเอกอัครราชทูต            

 • ฝ่ายไทย ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมถึงแกมเบียแต่แกมเบียยังไม่ได้กำหนดให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งใด มีเขตอาณาครอบคลุมถึงประเทศไทย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

 • มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำแกมเบียโดยมีนายอาลีเยอ อับดูลี โมโมดู อึมโบเก (Alieu Abdoulie Momodou Mboge) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงบันจูล และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์แกมเบียประจำประเทศไทย โดยมีนายสมควร บุณยมานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์แกมเบียประจำกรุงเทพฯ

ความสัมพันธ์โดยทั่วไป :

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบีย ซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี 2528 ดำเนินมาโดยราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ต่อกันแกมเบียสนับสนุนไทยและอาเซียนในปัญหากัมพูชาเสมอมาทั้งเรื่องสาสน์ตราตั้งและในข้อมติอาเซียนและยังร่วมอุปถัมภ์ข้อมติฯ ตั้งแต่สมัยประชุมที่ 34 อนึ่ง แกมเบียเป็นประเทศแรกในแอฟริกาตะวันตกที่สนับสนุน ฯพณฯ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการสมัครดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO)

ความสัมพันธ์ทางการค้า :

ด้านการค้า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับแกมเบียยังมีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ไทยอาจใช้แกมเบียเป็นศูนย์กลางการค้าในแถบกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophone) โดยให้แกมเบียเป็นเสมือนแหล่งระบายสินค้า หรือคลังสินค้า เพื่อส่งต่อสินค้าไทยไปขายในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

ทั้งนี้ แกมเบียเคยเสนอให้มีการร่วมลงทุนในแกมเบีย โดยเฉพาะด้านการประมง ซึ่งข้อเสนอทางด้านการประมงก็เป็นสิ่งที่น่าจะกระทำได้ โดยเฉพาะการจัดตั้งโรงงานทำปลากระป๋องส่งไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่แกมเบียต้องมีปัจจัยด้านการพัฒนาให้พร้อมภายในประเทศ อาทิระบบคมนาคมและการสื่อสาร การพัฒนาเมืองบันจูลนครหลวงให้เป็นท่าเรือน้ำลึกจะมีส่วนสำคัญในการเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าร่วมลงทุนกับแกมเบีย สำหรับด้านการท่องเที่ยวนั้นไทยอาจพิจารณาลงทุนในกิจการโรงแรมเพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาในแกมเบียวัตถุดิบที่ไทยสามารถนำเข้าได้ เช่น ฝ้าย ปลา อัญมณี ถั่วลิสง

ด้านมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ฝ่ายยังมีไม่มากนัก โดยมูลค่าการค้าปี 2549 เป็นจำนวน 313 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นฝ่ายส่งออกสินค้าเป็นมูลค่า 293.9 ล้านบาท และนำเข้าเป็นมูลค่า 19.1 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเป็นจำนวน 274.8 ล้านบาท สำหรับสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปแกมเบีย ได้แก่ ผ้าปัก ผ้าลูกไม้และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น สำหรับสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากแกมเบีย ได้แก่ ด้ายและเส้นใย เป็นต้น


ความร่วมมือทวิภาคี

ความตกลงด้านความร่วมมือ

 • ภายใต้โครงการ Thai Aid ปี 2531 แกมเบียส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 5-6 คน มารับการฝึกอบรมบุคลากรสาขาสาธารณสุขภายใต้โครงการ Thai Aid Programme และแกมเบียมีความสนใจในหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศแกมเบียเคยไปเยี่ยมชมมาเมื่อต้นปี 2531
 • ภายใต้โครงการ Food Aid ประเทศไทยได้บริจาคปลายข้าวเอวันพิเศษให้แกมเบียครั้งละ 100 ตัน ในปี 2524 และปี 2528 แต่ในครั้งหลังแกมเบียยังไม่สามารถส่งเรือมารับข้าวบริจาคได้ และประเทศไทยได้ส่งข้าวจำนวน 100 ตันไปช่วยเหลือแกมเบียที่ประสบภัยแล้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2531
 • ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแกมเบียด้านสาธารณสุข โดยไทยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยารักษาโรคมาลาเรียไปประเทศแกมเบีย เพื่อพบหารือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และเยี่ยมชมสถาบัน โรงพยาบาลในเดือน มิ.ย. 2549 และ ก.ค. 2549
 • เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2549 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม คตล.ว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวิชาการกับไทย ระหว่างการประชุม AU Summit ที่กรุงบันจูล ประเทศแกมเบีย

การเยือนของบุคคลสำคัญ

ประธานาธิบดีแกมเบีย เคยเดินทางมาเยือนไทยอย่างไม่เป็นทางการ 3 ครั้ง คือ ปี 2511 (ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี), ปี 2513, ปี 2518 เคยแวะพัก (Stop-over) 3 ครั้งคือ 18 กันยายน 2527, 16-18 เมษายน 2530, 14-16 กรกฎาคม 2531 และเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2531 และเมื่อวันที่ 23-27 มิถุนายน 2548 จึงนับเป็นผู้นำของประเทศในแอฟริกาที่มาเยือนประเทศไทยบ่อยครั้งที่สุด

รัฐมนตรีต่างประเทศแกมเบียเยือนไทย

 • นาย Alhagi Lamin Kiti Jabang 16-18 เมษายน 2530
 • นาย Omar B Say มกราคม 2531
 • นาย Omar B Say 11-15 ธันวาคม 2531

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา: กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

  
ตารางที่ 1 : การค้าไทย-แกมเบีย
 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.ย.) 2556(ม.ค.-ก.ย.)
ไทย - โลก          
มูลค่าการค้า 376,225.26 451,358.90 479,224.06 357,766.36 361,953.68
การส่งออก 193,298.14 222,579.16 229,236.13 172,056.49 172,139.76
การนำเข้า 182,927.12 228,779.74 249,987.93 185,709.88 189,813.92
ดุลการค้า 10,371.02 -6,200.58 -20,751.80 -13,653.39 -17,674.16
ไทย - แกมเบีย          
มูลค่าการค้า 20.17 21.65 19.94 16.20 19.70
การส่งออก 18.68 17.70 18.15 14.63 17.36
การนำเข้า 1.50 3.95 1.79 1.57 2.34
ดุลการค้า 17.18 13.75 16.36 13.05 15.02
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 
ตารางที่ 2: สินค้าส่งออกที่สำคัญ
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-พ.ย.)
2556
 (ม.ค.-พ.ย.)
   
1 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 5.0 8.2 9.9 9.4 10.6
2 ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 5.4 4.1 2.7 2.1 3.1
3 ข้าว 3.6 0.7 1.7 1.7 1.6
4 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6
5 นมและผลิตภัณฑ์นม - - - - 0.5
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
7 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.3 0.4 0.7 0.7 0.5
8 ตาข่ายจับปลา 0.5 0.8 0.2 0.2 0.5
9 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.2 0.4 0.0 0.0 0.3
10 เม็ดพลาสติก 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
รวม 10 รายการ 16.1 15.9 16.2 15.1 18.6
อื่นๆ 2.5 1.8 1.9 1.8 2.2
รวมทั้งสิ้น 18.7 17.7 18.1 16.9 20.7
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 
ตารางที่ 3 : สินค้านำเข้าที่สำคัญ
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-พ.ย.)
2556
 (ม.ค.-พ.ย.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.4 3.9 1.8 1.6 2.8
2 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - 0.0 - - 0.1
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 0.0 0.0 - - 0.0
5 สิ่งพิมพ์ - 0.0 0.0 0.0 0.0
6 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ - - - - -
7 สื่อบันทึกข้อมูล  ภาพ  เสียง - - - - -
รวม 10 รายการ 1.4 3.9 1.8 1.6 2.9
อื่นๆ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
รวมทั้งสิ้น 1.5 4.0 1.8 1.6 2.9
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

รายงานการศึกษา