ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศ กานา

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐกานา หรือ Republic of Ghana

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ติดกับอ่าวกินี ระหว่างประเทศโกตดิวัวร์และโตโก

พื้นที่

239,460 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 230, 940 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 8, 520 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

พรมแดนทั้งหมดเท่ากับ 2,094 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดกับบูร์กินาฟาโซ(549 กิโลเมตร) ทิศใต้ติดกับอ่าวกินี ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐโตโก (877 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ( 668 กิโลเมตร) ความยาวชายฝั่งเท่ากับ 539 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ โดยมีที่ราบสูงอยู่บริเวณตอนกลางทางภาคใต้ของประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

บริเวณชายฝั่งอากาศร้อนชื้น โดยอากาศจะร้อนตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 - 32 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอุณหภูมิประมาณ 21 - 27 องศาเซลเซียส ในเขตภาคเหนือ อากาศจะ ค่อนข้างเย็นและความชื้นต่ำกว่าทางภาคใต้ ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทองคำ ไม้ซุง เพชร บอกไซต์ แมงกานิส ปลา ยาง พลังงานน้ำ ปิโตรเลียม เงิน เกลือ หินปูน

ภัยธรรมชาติ

ลมที่พัดออกจากฝั่งที่มีทั้งแห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝุ่นระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม และภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง

จำนวนประชากร

25,199,609 ล้านคน (ค่าประมาณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.19% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556)

สัญชาติ

Ghanaian (s)

เชื้อชาติ

ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า Akan 45.3% ที่เหลือได้แก่ Moshi -Dagomba 15.2% Ewe 11.7%  Ga-Dangme 7.3% Guan 4% Gurma 3.6% Grusi 2.6% และมีเชื้อชาติอื่นๆ อีกประมาณ 9%

ศาสนา

ประชากรนับถือศาสนาคริสต์ 68.8% นับถือศาสนาอิสลาม 16% ที่เหลือนับถือความเชื่อดั้งเดิม

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และมีภาษาพื้นเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Akan Moshi -Dagomba Ewe และ Ga

 

 

ธงชาติและตราสัญลักษณ์
 

Flag

COA
ธงชาติ ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)


 
แผนที่
 

แผนที่

 

ที่มา: CIA - The World Factbook -- Ghana

 

map

ที่มา: CIA - The World Factbook -- Ghana

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Constitutional Democracy) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและผู้นำรัฐบาล รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 4 ซึ่งได้รับการลงประชามติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ได้กำหนดให้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จำกัดไม่เกิน 2 สมัย

เมืองหลวง

กรุงอักกรา (Accra) เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ Kumasi Tamale Tema และ Sekondi - Takoradi

การแบ่งเขตการปกครอง

10 เขต ได้แก่ Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West, Volta, Western

วันที่ได้รับเอกราช

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 (ค.ศ.1957) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากกฎหมายจารีตประเพณีอังกฤษและกฎหมายที่เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติ

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นผู้นำรัฐบาล สำหรับคณะรัฐมนตรีซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งด้วยนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภาแบบสภาเดียว (Unicameral) ประกอบด้วยสมาชิก 230 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั่วไป และอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

Ghana Map

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ดินแดนกานาถูกครอบครองโดยชนเผ่าและแคว้นนักรบต่าง ๆ โดยเฉพาะอาณาจักร Ashanti ซึ่งมั่งคั่งขึ้นมาจากการค้าทาส ในปี 2417 สหราชอาณาจักรได้เข้ารุกรานอาณาจักร Ashanti และประกาศให้พื้นทื่ Gold Coast เป็นอาณานิคม จนกระทั่งปี 2444 จึงสามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดทำให้กานาตกเป็นรัฐในอารักขา (protectorate) ของอังกฤษ

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พรรค Convention People\\\\\'s Party (CPP) ของนาย Kwame Nkrumah ได้รับเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งแรกในปี 2493 อันนำไปสู่การได้เอกราชของกานาในวันที่ 6 มีนาคม 2500 ทั้งนี้ กานาเป็นประเทศแรกในแอฟริกาใต้ซาฮารา (Sub-Saharan African) ที่ได้รับเอกราช โดยยังคงเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ จนอีก 3 ปีต่อมา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2503 กานาได้ประกาศเป็นสาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพอังกฤษ โดยนาย Kwame Nkrumah ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรก และได้วางรากฐานการปกครองของกานาในแบบสังคมนิยม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนาย Nkrumah ได้ถูกโค่นล้มโดยการทำรัฐประหารในปี 2509

 
สถานการณ์ทางการเมือง

ภายหลังจากรัฐประหารในปี 2509 นั้น คณะนายทหารผู้ก่อรัฐประหารได้ตั้ง National Liberation Council ขึ้นเพื่อปกครองประเทศ และมีการคืนอำนาจให้แก่รัฐบาลพลเรือนแต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีการผลัดเปลี่ยนการคุมอำนาจระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยรัฐประหารครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2524 โดยเรืออากาศเอก Jerry Rawlings เป็นผู้นำการรัฐประหาร จากนั้น ได้มีการจัดตั้งองค์กรบริหารประเทศ คือ Provisional National Defence Council (PNDC) ขึ้น พร้อมกับยุบสภา ระงับการใช้รัฐธรรมนูญ และห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง

จนถึงเดือนมีนาคม 2535 เรืออากาศเอก Rawlings ได้ประกาศถ่ายโอนอำนาจให้เป็นประชาธิปไตย และมีการลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แห่งสาธารณรัฐที่ 4 ในวันที่ 28 เมษายน 2535 ซึ่งถือเป็นการจัดตั้งระบบการปกครองแบบมีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารตามแบบของสหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐสภาที่มาจากหลายพรรค และระบบตุลาการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 เรืออากาศเอก Rawlings ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2539

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 7 และ 28 ธันวาคม 2543 ปรากฏว่า นาย John Agyekum Kufuor จากพรรค National Patriotic Party (NPP) ชนะคู่แข่ง คือ นาย John Atta Mills จากพรรค National Democratic Congress (NDC) อดีตรองประธานาธิบดีผู้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนาย Jerry Rawlings และได้เข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของกานาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2544 ซึ่งจากการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการยุติอำนาจทางการเมืองของนาย Jerry Rawlings ที่อยู่ในตำแหน่งประมุขของรัฐมาเป็นเวลากว่า 19 ปี

สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2547 นาย John Agyekum Kufuor ชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกเป็นสมัยที่ 2 นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนสมาชิกรัฐสภาจาก 200 ที่นั่งเป็น 230 ที่นั่งด้วย และการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

กานาดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ นอกจากนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดี Rawlings ยังมีการดำเนินนโยบายที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น

ในปี 2518 กานาสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการก่อตั้งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเมืองของประเทศในภูมิภาค ต่อมาในปี 2533 กานาเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมในกองกำลังของ ECOWAS ซึ่งเข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพในไลบีเรีย นอกจากนี้ กานายังได้ร่วมกับสหประชาชาติในการส่งกองกำลังทหารเข้าไปในกัมพูชาระหว่างปี 2535-2536 และในรวันดาระหว่างปี 2536-2537 กานาเป็นประธานของ ECOWAS ในช่วงระหว่างปี 2537 ถึง ปี 2539

ในสมัยของประธานาธิบดี Kufuor กานามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคแอฟริกา อาทิ เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการก่อตั้งกลุ่มประเทศหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา (The New Partnership for Africa\\\\\'s Development-NEPAD) นอกจากนี้ นาย Kufuor ประธานาธิบดีกานาคนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศแอฟริกาและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแอฟริกา (Africa Union-AU) ในเดือนมกราคม ปี 2550 ทั้งนี้ กานาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เครือจักรภพอังกฤษ กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non - Aligned Movement - NAM) องค์การเอกภาพแอฟริกา(Organization of African Unity - OAU) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแอฟริกา(Economic Commission for Africa - ECA) ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (Economic Community of West Africa States - ECOWAS) และ African States associated with the EC (Lome Convention) 
ประมุขและคณะรัฐบาล
 

 

Update กันยายน 2556

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

Pres. John Dramani MAHAMA
Vice Pres. Kwesi AMISSAH-ARTHUR
Min. of Agriculture Clement Kofi HUMADO
Min. of Chieftancy & Traditional Affairs  
Min. of Communications Edward Omane BOAMAH
Min. of Defense Mark Owen WOYONGO
Min. of Education Naana Jane OPOKU-AGYEMAN
Min. of Employment & Labor Relations Nii Armah ASHIETEY
Min. of Energy & Petroleum Emmanuel Armarh Kofi BUAH
Min. of Environment, Science, Technology, & Innovation Oteng ADJEI
Min. of Finance & Economic Planning Seth TERKPER
Min. of Fisheries & Aquaculture Development  
Min. of Foreign Affairs & Regional Integration Hanna TETTEH
Min. of Gender, Children, & Social Protection Nana Oye LITHUR
Min. of Health Hanny Sherry AYITTEY
Min. of Information Mahama AYARIGA
Min. of Interior Kwesi AHWOI
Min. of Justice & Attorney Gen. Marietta BREW-APPIAH-OPPONG
Min. of Lands & Natural Resources Inusah FUSEINI
Min. of Local Govt. & Rural Development Akwasi Oppong FOSU
Min. of Roads & Highways Amin Amidu SULEMANI
Min. of Tourism, Culture, & Creative Arts  
Min. of Trade, Industry, & Private-Sector Development  
Min. of Transportation Dzifa ATTIVOR
Min. of Water & Natural Resources Collins DAUDA
Min. of Youth & Sports Elvis AFRIYIE-ANKRAH
Min. of State, Office of the Pres.  
Min. of State, Office of the Pres.  
Governor, Bank of Ghana  
Ambassador to the US Daniel Ohene AGYEKUM
Permanent Representative to the UN, New York Kenneth Kweku KANDA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-g/ghana.html

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

83.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

GDP รายบุคคล

3,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

8.2 % (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 24.6% 
 • ภาคอุตสาหกรรม 27.4%
 • ภาคการบริการ 47.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

9.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

ผลผลิตทางการเกษตร

โกโก้ ข้าว แป้งมันสำปะหลัง ถั่วลิสง ข้าวโพด กล้วย ไม้ซุง

อุตสาหกรรม

เหมืองแร่  การทำไม้ซุง อุตสาหกรรมเบา การถลุงอะลูมิเนียม แปรรูปอาหาร ซีเมนต์ การสร้างเรือพาณิชย์ขนาดเล็ก

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

5 % (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-4.559 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

มูลค่าการส่งออก

13.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

สินค้าส่งออก

ทองคำ โกโก้ ไม้ ปลาทูนา บ็อกไซต์ อลูมิเนียม แร่แมงกานีสและเพชร

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ 10.2% สหราชอาณาจักร 4.7% ฝรั่งเศส 19.1% สหรัฐ 8.6% อิตาลี 8.1% อินเดีย 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

มูลค่าการนำเข้า

17.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2555)

สินค้านำเข้า

สินค้าทุน ปิโตรเลียม และอาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

ไนจีเรีย 12.4% จีน 20.4% สหราชอาณาจักร 4.2% สหรัฐอเมริกา 7.8% อินเดีย 5.6% เนเธอร์แลนด์ 5.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)

สกุลเงิน

Cedi (GHC) และ Pesewas (P)

สัญลักษณ์เงิน

GHC

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป

กานามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเป็นสองเท่าของประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาตะวันตก อย่างไรก็ตาม กานายังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่ปี 2526 เศรษฐกิจของกานาได้รับความช่วยเหลือจากการสนับสนุนของ IMF และ World Bank โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความไม่สมดุลของเศรษฐกิจมหภาค และดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างของเศรษฐกิจในกานา รัฐบาลได้นำเอานโยบายต่างๆ มาใช้ อาทิ นโยบายการเงินและงบประมาณ อัตราการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามกลไกตลาด การยกเลิกการถือหุ้นของรัฐบาลในธนาคาร และการปลดหนี้จากบัญชีกลางของรัฐบาล

ในช่วงระหว่างปี 2538 - 2540 กานาประสบความสำเร็จในโครงการปรับโครงสร้าง 3 ปี โดยความร่วมมือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยความตกลงหลังสุดที่กานาได้ทำกับ IMF ในปี 2546 คือ การลดความยากจนและการเจริญเติบโตด้านสาธารณูปโภค (a poverty reduction and growth facility-PRGF) ซึ่งจากการประเมินผลของ IMF พบว่า ภาระหนี้สินต่ำลง ภาวะเงินเฟ้อลดลง และเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความตกลง PRGF จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2550 และรัฐบาลกานาอาจไม่ดำเนินการต่อเนื่องจากไม่พอใจกับข้อบังคับของ PRGF ที่เน้นเรื่องการยืมเงินเชิงพาณิชย์

ด้านการเกษตร ภาคการเกษตรเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจกานา แรงงานร้อยละ 50 อยู่ในภาคเกษตรและคิดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณร้อยละ 35 สินค้าส่งออกที่สำคัญของกานา ได้แก่ โกโก้ ไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารทะเล สับปะรด อย่างไรก็ตาม กานาต้องประสบปัญหาด้านต่างๆ ในภาคการเกษตร อาทิ ราคาในตลาดโลกที่ปั่นป่วน โรคพืช ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามที่จะขยายเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมและได้ตั้งเป้าไว้ที่ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศให้เป็นแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขึ้นค่าแรงในภาครัฐและพันธะกรณีในเรื่องกองกำลังรักษาสันติภาพในภูมิภาค ก็ทำให้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินในเรื่องการขาดดุลจากอัตราเงินเฟ้อ มีการลดค่าเงินและประชาชนก็ไม่พอใจต่อมาตรการประหยัดของรัฐบาล

ด้านธุรกิจ ธุรกิจภาคการบริการเป็นอีกสาขาที่กำลังเติบโต ในปี 2547 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากภาคบริการคิดเป็นร้อยละ 40 นอกจากนี้ กานายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทองคำ (แหล่งทองคำอยู่ที่เมือง Ashanti และทางภาคตะวันตกของกานา) เพชร บอกไซต์ และแร่แมงกานีส ในส่วนของการทำเหมืองแร่ทองคำนั้นจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญของการทำรายได้เข้าประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 5-6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และในปี 2548 กานาส่งออกทองคำและโกโก้คิดเป็นร้อยละ 66 ของการส่งออก ทั้งนี้ ราคาของสินค้าทั้งสองขึ้นอยู่กับการผันผวนของราคาในตลาดโลก

ด้านการศึกษา ตั้งแต่ช่วงปี 2513 กานาเป็นหนึ่งในประเทศแถบแอฟริกาที่มีการพัฒนาด้านการศึกษา โดยรัฐบาลได้ปรับปรุงองค์กรและให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา จากการสำรวจของธนาคารโลก อัตราผู้ไม่รู้หนังสือในกานาลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2528 ผู้ไม่รู้หนังสือ คิดเป็นเพศชาย ร้อยละ 36 เพศหญิงร้อยละ 58 เหลือร้อยละ 18 และร้อยละ 34 ตามลำดับ ในปี 2545

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

 

ด้านการเมือง

ประเทศไทยและสาธารณรัฐกานาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2528 เดิมไทยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมกานา ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐกานา สำหรับฝ่ายกานาได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตกานาประจำประเทศมาเลเซีย มีเขตอาณาดูแลประเทศไทย เอกอัครราชทูตกานาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คนปัจจุบันคือ นาย Nana Kwadwo Seinti นอกจากนี้ กานาได้แต่งตั้งนางนาถดา สิงห์สมบุญ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์กานาประจำประเทศไทย

ด้านเศรษฐกิจ

กานาได้ติดต่อค้าขายกับไทยตั้งแต่ปี 2515 โดยในระยะแรกไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า แต่ตั้งแต่ปี 2535-2543 ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าติดต่อกันเรื่อยมา เนื่องจาก ไทยนำเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำจากกานาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี 2543 ไทยส่งออกข้าวไปกานาเป็นจำนวนมาก (กานาเป็นประเทศคู่ค้าข้าวอันดับ 6 ของไทยในทวีปแอฟริกา) และไทยได้ลดการนำเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำจากกานาด้วย ทำให้ไทยกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับกานามาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 2544 ไทยได้เปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ กรุงอักกรา โดยมีภารกิจดูแลการขยายตลาดส่งออกของไทย โดยเฉพาะตลาดข้าวในประเทศแอฟริกาแถบตะวันตก นอกจากนี้ มีร้านอาหารไทย 1 ร้านตั้งอยู่ที่กรุงอักกราเช่นกัน ชื่อร้านว่า Sukhothai Complex

ในปี 2549 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกานามีปริมาณ 3,952.2 ล้านบาท ไทยส่งออกไปยังกานาจำนวน 3,604.8 ล้านบาท และนำเข้าจากกานาจำนวน 347.5 ล้านบาท ไทยได้ดุลการค้ากับกานาจำนวน 3,257.3 ล้านบาท สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปกานา ได้แก่ 1.ข้าว 2.เม็ดพลาสติก 3.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.เสื้อผ้าสำเร็จรูป 5.แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้าจากกานา ได้แก่ 1.พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2.ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 3.สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 4.ด้ายและเส้นใย 5.ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เป็นต้น

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

กานาเป็นประเทศที่ไทยกำหนดให้อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษา/ฝึกอบรมและดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ไทยมีความชำนาญและเป็นที่ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา ในปี 2550 สำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (สพร.) จะให้ทุนอบรมกับกานาเป็นจำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1.Integrated Watershed Management 2.Prevention, Resuscitation and Rehabilitation in Traumatic injury; A Nursing Perspective 3.Sufficiency Economy 4.Grassroots Economic Development with One Tambon One Product (OTOP)

ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วิชาการ และวัฒนธรรม และพิธีสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-กานา (ลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549)

การแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญ

-ฝ่ายไทย

 

 • วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2549 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี เยือนกานาอย่างเป็นทางการ และได้   พบหารือกับรองประธานาธิบดี กานา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกานา
 • วันที่ 20-24 เมษายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือยสาธารณรัฐกานาอย่างเป็นทางการ และทรงเสด็จฯ เข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Harnessing Knowledge and Technology for Development" ในวันที่ 24 เมษายน 2551 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาบศุภชัย พาณิชย์ภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD
 • วันที่ 20-25 เมษายน 2551 นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(ในขณะนั้น)นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) ครั้งที่12 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงอักกรา สาธารณกานา

-ฝ่ายกานา

 • วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 นาย Alhaji Aliu MAHAMA รองประธานาธิบดี เยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูง และได้เข้าพบหารือกับพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • วันที่ 10-14 ธันวาคม 2550 นาย Akwasi Osei-Adjei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนกานา เดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานเตรียมการจัดประชุม UNCTAD ครั้งที่12 และได้เข้าพบหารือกับดร.มนัสพาสน์ ชูโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้แทนทางการทูต

-ฝ่ายไทย

ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศกานาโดยอุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา คือ นายนิยม วัฒน์ธรรมาวุธ

 ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูจา

 Royal Thai Embassy

 Plot 766 Panama Street,, Cadastral Zone A6, off IBB Way,

 Maitama, Abuja, NIGERIA

 E-mail : thaiabj@mfa.go.th

 -ฝ่ายกานา

กานาได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตกานาประจำประเทศมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย เอกอัครราชทูตกานาประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ H.E.Mr. Nana Kwadwo Seinti

ที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานา

The High Commission of the Republic of Ghana

14 Ampang Hilir Off Jalan Ampang 55000

Kuala Lumpur Malaysia

Tel. (603) 4252-6995 / 4257-1264

Fax. (603) 4257-8698

E-mail : ghcomkl@tm.net.my

 

--------------------------------------------------------------------------

ที่มา: กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
ตารางที่ 1 : การค้าไทย-กานา
 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.ย.) 2556(ม.ค.-ก.ย.)
ไทย - โลก          
มูลค่าการค้า 376,225.26 451,358.90 479,224.06 357,766.36 361,953.68
การส่งออก 193,298.14 222,579.16 229,236.13 172,056.49 172,139.76
การนำเข้า 182,927.12 228,779.74 249,987.93 185,709.88 189,813.92
ดุลการค้า 10,371.02 -6,200.58 -20,751.80 -13,653.39 -17,674.16
ไทย - กานา          
มูลค่าการค้า 241.80 416.34 393.30 314.39 263.05
การส่งออก 211.73 377.63 356.89 281.73 246.14
การนำเข้า 30.07 38.71 36.42 32.66 16.92
ดุลการค้า 181.66 338.92 320.47 249.07 229.22
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 
ตารางที่ 2: สินค้าส่งออกที่สำคัญ
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-พ.ย.)
2556
 (ม.ค.-พ.ย.)
   
1 ข้าว 95.9 205.4 127.7 119.2 136.9
2 เม็ดพลาสติก 34.3 44.9 39.1 36.3 40.3
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 11.9 15.9 17.1 13.3 16.0
4 เครื่องดื่ม 4.1 7.6 12.1 11.1 14.9
5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 4.7 5.8 6.1 5.4 10.4
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1.1 4.2 4.7 4.2 9.1
7 ผลิตภัณฑ์ยาง 4.6 8.0 9.0 8.6 7.5
8 หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 10.6 1.2 4.5 4.0 6.3
9 เคมีภัณฑ์ 1.7 4.0 4.4 3.9 6.1
10 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 3.6 5.2 8.3 7.8 5.7
รวม 10 รายการ 172.6 302.3 233.0 213.8 253.2
อื่นๆ 39.1 75.3 123.9 121.1 37.3
รวมทั้งสิ้น 211.7 377.6 356.9 335.0 290.4

  
ตารางที่ 3 : สินค้านำเข้าที่สำคัญ
 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ
2553 2554 2555 2555
 (ม.ค.-พ.ย.)
2556
 (ม.ค.-พ.ย.)
   
1 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 23.6 24.7 22.9 22.9 12.4
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.4 0.4 2.3
3 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1.2 0.9 0.2 0.1 1.0
4 ด้ายและเส้นใย 0.3 0.7 0.8 0.8 0.8
5 สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 3.2 10.1 10.1 10.1 0.7
6 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.4 2.0 1.4 1.4 0.4
7 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2
8 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ - 0.0 - - 0.0
10 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รวม 10 รายการ 29.9 38.6 36.0 35.9 17.8
อื่นๆ 0.2 0.1 0.4 0.4 0.0
รวมทั้งสิ้น 30.1 38.7 36.4 36.3 17.9
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


 
สถานที่ติดต่อทางการทูต
 
อุปทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย/ Charge d\\\\\'Affaires a.i.   Mr. Akua Sekijiwa Ahenkora  

ที่อยู่

 

The Embassy of the Republic of Ghana

14  Ampang Hilir,
Off Jalan Ampang,
55000 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 4252-6995, 4257-9703, 4257-1264

Fax: (603) 4257-8698

E-mail: ghcomkl@tm.net.my

 

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน

รายงานการศึกษา

ปี 2019

 • ชื่อเอกสาร: รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในสาธารณรัฐกานา (ฉบับสมบูรณ์)
  ดาวน์โหลด

ปี 2014

 • ชื่อเอกสาร: คู่มือการลงทุน
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: รายงานกิจกรรม
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจสาธารณรัฐกานา(18 พ.ย. 57)
  ดาวน์โหลด