ข้อมูลประเทศเป้าหมาย

ประเทศปากีสถาน

Pakistan / ปากีสถาน

ที่ตั้ง ทิศตะวันตกติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับอินเดีย และทิศใต้ติดกับทะเลอาหรับ 


พื้นที่ 796,096 ตารางกิโลเมตร (ไทยมีพื้นที่ราวร้อยละ 75 ของปากีสถาน) 

เมืองหลวง กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) 

เมืองสำคัญ เมืองการาจี (Karachi) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงเก่า เมืองละฮอร์ (Lahore) เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ใกล้ชายแดนปากีสถาน - อินเดีย    

ภูมิอากาศ บริเวณส่วนใหญ่ของประเทศมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่อากาศอบอุ่น และภาคเหนือมีอากาศเย็น     

ประชากร 183.3 ล้านคน (ตุลาคม 2556) ประกอบด้วยเชื้อชาติปัญจาบร้อยละ 59 ปาทานร้อยละ 14 ซินด์ร้อยละ 12 บาลูชีร้อยละ 4 และมูฮาเจียร์ (ชาวมุสลิมที่อพยพมาจากอินเดีย) ร้อยละ 8 และอื่นๆ ร้อยละ 3 

ภาษา ภาษาอูรดูเป็นภาษาประจำชาติ  ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในรัฐบาลกลางและภาคธุรกิจ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ อาทิ ปัญจาบี ซินธี ปัชตุน และบาลูชี 

ศาสนา ประชากรร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 77 เป็นนิกายสุหนี่ และร้อยละ 21 เป็นนิกายชีอะห์) นอกจากนั้น มีศาสนาคริสต์ ฮินดู และอื่นๆ รวมร้อยละ 3 

วันชาติ วันที่ 23 มีนาคม (Pakistan Day) 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย   

ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี (นายมัมนูน ฮุสเซน - Mamnoon Hussain) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 5 ปี 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี (นายนาวาซ ชารีฟ - Nawaz Sharif) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 5 ปี 

หน่วยเงินตรา รูปีปากีสถาน (Pakistani Rupee) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีปากีสถาน เท่ากับ 0.29 บาท (ตุลาคม 2556) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม  231.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการปี 2555) 

รายได้ประชาชาติ 2,900 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี (ประมารการปี 2555) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.7 (ประมารการปี 2555) 

สินค้าส่งออกสำคัญ
 ฝ้ายดิบ ด้าย เครื่องนอน ข้าว เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ 


สินค้านำเข้าสำคัญ ปิโตรเลียม พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์ และอุปกรณ์ประกอบ รถยนต์ เครื่องจักร 

ประเทศคู่ค้าสำคัญ ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อัฟกานิสถาน สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี 

รายงานการศึกษา

ปี 2019

 • ชื่อเอกสาร: รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ฉบับสมบูรณ์)
  ดาวน์โหลด

ปี 2015

 • ชื่อเอกสาร: เอกสารประกอบการสัมมนาตลาดใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา(1)
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: เอกสารประกอบการสัมมนาตลาดใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา(2)
  ดาวน์โหลด
 • ชื่อเอกสาร: รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ฉบับสมบูรณ์)
  ดาวน์โหลด