ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐตุรกี ได้จัดทำคู่มือสำหรับนักลงทุนในสาขาไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และเหมืองแร่ ฉบับใหม่

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คู่มือสำหรับนักลงทุนในสาขาไฟฟ้า

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%252f1%252fDocuments%252fBakanl%25c4%25b1k%2bDuyurular%25c4%25b1%252fINVESTOR%2527S%2bGUIDE%2bFOR%2bELECTRICITY%2bSECTOR%2bIN%2bTURKEY.pdf

 

คู่มือสำหรับนักลงทุนในสาขาก๊าซธรรมชาติ

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%252f1%252fDocuments%252fBakanl%25c4%25b1k%2bDuyurular%25c4%25b1%252fINVESTOR%2527S%2bGUIDE%2bFOR%2bNATURAL%2bGAS%2bSECTOR%2bIN%2bTURKEY.pdf

 

คู่มือสำหรับนักลงทุนในสาขาเหมืองแร่

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%252f1%252fDocuments%252fBakanl%25c4%25b1k%2bDuyurular%25c4%25b1%252fINVESTOR%2527S%2bGUIDE%2bFOR%2bMINING%2bSECTOR%2bIN%2bTURKEY.pdf