ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไนเชิญชวนบริษัทที่สนใจในการลงทุนและพัฒนาระบบสุขลักษณะของตลาด Pasar Gadong

16 มกราคม พ.ศ. 2563

      Syarikat P Cube Sendirian ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไนเชิญชวนบริษัทที่สนใจในการลงทุนและพัฒนาระบบสุขลักษณะของตลาด Pasar Gadong โดยบริษัทที่ประสงค์จะลงทุน พัฒนาและดำเนินระบบบสุขลักษณะของตลาด Pasar Gadong สามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ (Expression of Interest) ได้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ +673-223-0111 และอีเมล์ rfp@pcube.com.bn