ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model"

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

     ขอเชิญฟัง การสัมมนาทางออนไลน์ (Zoom Webinar) เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model" จัดโดย กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.15 น.

     การสัมมนาครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมทักษะ (Upskill/Reskill) แก่บุคลากรของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทาง EEC Model ให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และพร้อมรับมือกับทศวรรษใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 

     โดยมีนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมาอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง EEC Model"

     การสัมมนาทางออนไลน์นี้จะนำเสนอเป็นภาษาไทย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าฟังการสัมมนาออนไลน์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ที่ลิงก์ : https://zoom.us/webinar/register/WN_BNo9MD3aRyGABRFp8tSbNQ 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณภัค วีระเสถียร โทร 02-553-8111 ต่อ 6161 (ในเวลาราชการ) หรือ E-mail: pak@boi.go.th