ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงการลงทุนรถบริการสาธารณะในบรูไนฯ

26 มกราคม พ.ศ. 2560

1. โครงการลงทุนรถบริการสาธารณะในบรูไนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการจัดหา ปฏิบัติการบำรุงรักษา และจัดการรถบริการสาธารณะในบรูไนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ โดยครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในบรูไนฯ 5 พื้นที่ ได้แก่ (1) เส้นทางในเขตเมืองหลวง 5 เส้นทาง (2) เส้นทางหลักในเขตกัวลา ไบลท์-ซีเรีย 5 เส้นทาง (3) เส้นทางหลักในเขตตูตง 2 เส้นทาง (4) เส้นทางหลักในเขตเตมบูรง 2 เส้นทาง และ (5) รถรับส่งบริการสาธารณะจากพื้นที่บ้านพักอาศัยไปยังเขตต่างๆ โดยจะปิดรับข้อเสนอวันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560

2. ผู้สนใจลงทุนในโครงการสามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารในการยื่นข้อเสนอโครงการได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมบรูไนฯที่ jpdptg@ltd-transport.gov.bn หรือตามที่อยู่ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมบรูไนฯ ดังนี้

            Finance Section,4th Floor

            Land Transport Department

            Jalan Beribi, Gadong, BE 1110,

            Brunei Darussalam

3. ผู้สนใจลงทุนในโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

            3.1 Awang Hasbul Wafi bin Haji Mohd Salleh ตำแหน่ง Research and Development Office โทร +673 245 1980 ต่อ 107 Email: wafi.salleh@mincom.gov.bn           

            3.2 Awang Mohd Fauzi bin Haji Kamis ตำแหน่ง Chief Licensing Officer โทร +673 245 1980 ต่อ 202 Email: fauzi.kamis@land-transport.gov.bn

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ