ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพบปะคณะผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรียน    ท่านเจ้าของธุรกิจ/เจ้าของกิจการ/ท่านผู้สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการ

                   ๒. รายชื่อคณะผู้แทน

                   ๓. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งกำหนดมาเยือนประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือThird Country Study Tour under “Technical Cooperation Project for Promoting Investment and Enhancing Industrial Competitiveness” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงาน

                   สำนักงาน เล็งเห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป รวมทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาและพลังงานทดแทน เป็นต้น ในโอกาสนี้สำนักงาน จึงกำหนดจัดงานประชุมพบปะระหว่างนักธุรกิจไทยและผู้แทนจากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งจะมีการนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจ โอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม OSOS ๑ ศูนย์ประสานการด้านบริการด้านการลงทุน ชั้น ๑๘ อาคารจัตุรัสจามรี

          ในโอกาสนี้  สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจโปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ นายสัณห์พิชญ์ เติมประทีป โทร. ๐๒-๕๕๓-๘๑๑๑ ต่อ ๖๗๙๗ อีเมล sanpit@boi.go.th จักขอบคุณยิ่ง

 

หนังสือเชิญ

กำหนดการ

รายชื่อคณะผู้แทน

แบบตอบรับเข้าร่วม