ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สำรวจศักยภาพ สร้างโอกาสทางการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา-เบกาซี-เมืองมาคัซซาร์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562

19 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรียน     ท่านผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ
สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. กำหนดการเดินทาง
                     2. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
 
             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดกิจกรรมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางไปสาธารณรัฐอินโดนีเซียในเส้นทาง จาการ์ตา-เบกาซี-มาคัซซาร์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสและศักยภาพในการลงทุน ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การเชื่อมโยงให้เกิดการลงทุนไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การพบกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย การพบปะกับนักลงทุนไทยและ Startup สัญชาติไทยในอินโดนีเซีย การเยี่ยมชมโรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในเกาะชวาและสุลาเวซี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยเฉพาะ รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
             สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หากท่านสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โทร. 02 553 8336 และ 080 108 5986 อีเมล์ saranlak@boi.go.th หรือนางสาวจันจีรา โสะประจิน กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02 553 8144 และ 083 079 4269 อีเมล์ janjira.s@boi.go.th