ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

จังหวัดสตูล มีการค้าชายแดนโดยเฉพาะกับประเทศมาเลเซียมายาวนานผู้ประกอบการควรมีความตื่นตัว เมื่อ AEC เปิดตลาดจะกว้างขึ้นเป็นฐานการผลิตเดียว ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จัดสัมมนาเรื่อง "AEC: สร้างโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสตูล" เพื่อให้ผู้ประกอบการจังหวัดสตูลได้ศึกษาหาโอกาส ช่องทางที่มีความถนัดและชำนาญ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากAEC ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 200 คน

27 มีนาคม พ.ศ. 2557

       จังหวัดสตูล มีการค้าชายแดนโดยเฉพาะกับประเทศมาเลเซียมายาวนานผู้ประกอบการควรมีความตื่นตัว เมื่อ AEC เปิดตลาดจะกว้างขึ้นเป็นฐานการผลิตเดียว ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จัดสัมมนาเรื่อง "AEC: สร้างโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสตูล" เพื่อให้ผู้ประกอบการจังหวัดสตูลได้ศึกษาหาโอกาส ช่องทางที่มีความถนัดและชำนาญ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากAEC ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 200 คน

ทั้งนี้ BOI ได้จัดอันดับประเทศน่าลงทุนไว้ ดังนี้ 1) อินโดนีเซีย รองลงมาคือ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา 2) จีน อินเดีย 3) ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยในกลุ่มอาเซียน ประเทศสิงคโปร์จะเป็นผู้ไปลงทุนประเทศอื่นและต่างชาติมาลงทุนภายในประเทศมากที่สุดรองลงมา คือ มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่โดยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจะย้ายฐานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่ BOI จะส่งเสริมการลงทุนในลักษณะการรวมกลุ่มเป็น Cluster อุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น สำหรับธุรกิจที่น่าไปลงทุนคือธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรมาก ธุรกิจที่ประเทศเพื่อนบ้านยังได้รับสิทธิ GSP และธุรกิจที่ใช้แรงงานเบื้องต้น เช่น การ์เม้นท์ ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI หรือของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการไปลงทุนทำการค้าในต่างประเทศต้องศึกษาสิทธิประโยชน์และมาตรการทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ชัดเจน

ในขณะที่ อาเซียนกำลังจะเข้าสู่ AEC ธุรกิจการค้าทุกประเทศย่อมมีทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยเฉพาะด้านการค้าชายแดนหอการค้าฯใน 14 จังหวัดภาคใต้ จึงได้มีการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการ นอกจากนี้ จังหวัดสตูลยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและลงทุนทำธุรกิจด้านบริการ เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ ผู้ประกอบการจึงควรมีการวางแผนในช่วงเทศกาลโดยจะมีนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ญี่ปุ่นและจีนเข้ามาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ อาจต้องพัฒนาตลาดนัดให้เป็นแบบตลาดสามชุก ดอนหวาย รองรับนักท่องเที่ยว และควรให้ความสำคัญด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องภาษา ซึ่งขณะนี้ไทยมีมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดโอกาสกว้างทางการศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชันสถาบันศศินทร์ของจุฬา  และด้านอาหารเปิดสอนที่วิทยาลัยดุสิตธานี

นอกจากนี้ จังหวัดสตูลพยายามผลักดันให้มีสนามบิน ซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือกันตัง ภูเก็ต และสตูล ซึ่งเป็นท่าเรือชายฝั่งอันดามันที่สำคัญไปทางคลองสุเอช ที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางโดยผู้ประกอบการควรศึกษาหาโอกาส ช่องทางที่มีความถนัดและชำนาญเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก AEC มากที่สุด สำหรับการค้ากับประเทศCLMV ควรศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศให้ละเอียดก่อนการลงทุน ทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาดแต่ละประเทศ

 

http://www.ryt9.com/s/beco/1864339

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน ,  ข้อมูลการลงทุน