ข่าวประชาสัมพันธ์

***ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 ก.ค. 61*** หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” รุ่นที่ 14 – 15 “เรียนลัดด้านการลงทุนในต่างประเทศผ่านประสบการณ์ตรงกับธุรกิจระดับ ‘กูรู’ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย”

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้พร้อมสำหรับการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558 – 2564) โดยเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (Inbound & Outbound) และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Thai Overseas Investment Support Center: TOISC) เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างความพร้อมให้กับนักลงทุนไทย โดยการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพเพื่อออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 13 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 473 ราย และจากการติดตามสถานภาพพบว่าร้อยละ 25 มีการขยายการลงทุน การประกอบธุรกิจ และกิจกรรมด้านการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งยังมีผู้ประกอบการไทยอีกจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมดังกล่าว

เพื่อตอบสนองการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย อีกทั้งการฝึกอบรมยังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ให้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

2.วัตถุประสงค์

  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนไทยซึ่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักลงทุนไทยที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ กับผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม
  • เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
  • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักลงทุนไทยที่ออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการติดตามสถานภาพของนักลงทุนไทยที่ผ่านการฝึกอบรม และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกไปลงทุนในแต่ละกลุ่มประเทศ
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและธุรกิจ ของนักลงทุนที่ผ่านการฝึกอบรม และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนานักลงทุนไทย นำไปสู่การเป็นเครือข่ายของนักลงทุนไทยที่ออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

3.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักลงทุนไทยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมในการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจในต่างประเทศให้นักธุรกิจไทย
  • เสริมสร้างระบบการติดตามสถานภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการประสานงานกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ
  • นักลงทุนไทยมีความตื่นตัวในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

4.กำหนดการรับสมัคร

15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

5.คัดเลือกและประกาศผล

16 – 31 กรกฎาคม 2561

6.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

          จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 35 ท่าน

7.ระยะเวลาฝึกอบรม

สิงหาคม – ธันวาคม 2561 (อบรมวันเสาร์เต็มวัน)

8.กำหนดการ/ใบสมัคร

TOISC 14 – 15

รายละเอียดติดต่อ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โทรศัพท์ :  0 2553  8111 ต่อ 6177, 0 2553 8183

โทรสาร : 0 2553 8310

อีเมล : toi@boi.go.th

2.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์  0 2216 1894  ต่อ 125

โทรสาร 0 2216 1898 – 9

 

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม :15 มิถุนายน 2561

วันสิ้นสุดกิจกรรม :15 กรกฎาคม 2561