ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญบริษัทที่สนใจเข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงด้านการเดินเรือ (Maritime Maintenance Yard) และศูนย์รื้อถอนอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งด้านการเดินเรือ (Decommissioning Yard) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของบรูไน

20 เมษายน พ.ศ. 2563

     คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไน (Brunei Economic Development Board) ขอเชิญบริษัทที่สนใจเข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงด้านการเดินเรือ (Maritime Maintenance Yard) และศูนย์รื้อถอนอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งด้านการเดินเรือ (Decommissioning Yard) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของบรูไน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. การลงทุนและพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์รื้อถอนอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งด้านการเดินเรือของบรูไนมี  3 ประเภท ได้แก่

        1.1 ลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงด้านการเดินเรืออย่างเดียว (Maritime Maintenance Yard) รหัสอ้างอิง EOI 20 01-01

        1.2 ลงทุนในโครงการ ศูนย์รื้อถอนอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งด้านการเดินเรืออย่างเดียว (Decommissioning Yard) รหัสอ้างอิง EOI 20 01-02

        1.3 ลงทุนทั้งโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์รื้อถอนอุปกรณ์และสิ่งติดตั้งด้านการเดินเรือ (Maritime Maintenance Yard and Decommissioning Yard) รหัสอ้างอิง EOI 20 01-01 และ EOI 20 01-02

    2. บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไน ทั้งนี้ บริษัทที่ยื่นข้อเสนอการลงทุนต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การต่อเรือ การซ่อมบำรุงเรือ การขนส่งทางเรือ การดำเนินกิจการอู่ต่อเรือ และงานรื้อถอน โดยระบุรหัสอ้างอิงของโครงการฯ พร้อมนำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile) ผลงานที่ผ่านมา และรายละเอียดติดต่อผู้ประสานงานหลัก ไปที่อีเมล์ eoi@bedb.com.bn จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถื่นของบรูไน นอกจากนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขาธิการ Expression of Interest (EOI) อีเมล์ eoi@bedb.com.bn หรือ www.bedb.com.bn