ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: อบรมออนไลน์ "Digital Insights 2020"

15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

      สำนักเลขาธิการเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา (Forum for East Asia and Latin America Cooperation - FEALAC) จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเถาเป่าซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและอบรมของกลุ่มธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba's Group's Taobao University) จัดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "Digital Insights 2020" ขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 23 และ 30 มิถุนายน 2563 โดยเน้นเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มประเทศสมาชิก FEALAC 

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมข้างต้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชั่น DinTalk ด้วยการสแกน QR code และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น