ทำไมจึงควรลงทุนในต่างประเทศ

  • เพื่อขยายขนาดตลาด การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศนั้นช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดไปยังนานาประเทศได้

  • เพื่อแสวงหาวัตถุดิบและแรงงานที่ถูก ไทยยังขาดความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ เช่น ก๊าซธรรมชาติ, ไฟฟ้า, น้ำมันดิบ

  • เพื่อการกระจายความเสี่ยง รักษาเสถียรภาพ และค้ำจุนตลาดการเงิน การที่ฐานการลงทุนของธุรกิจจากหลายๆภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นกระจายตัวไปอยู่ในปลายๆประเทศทั่วโลก

  • เพื่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การก้าวให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่นั้นมิอาจเป็นไปได้ หากขาดความร่วมมือในการระดมมันสมองในระดับนานาชาติ