ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักธุรกิจซูรินาเมเยือนไทย

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย มีกำหนดดำเนินโครงการนำคณะนักธุรกิจซูรินาเมมาเยือนไทยระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันไทย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาจัดให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะนักธุรกิจซูรินาเม รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าพบหารือกับผู้บริหารและจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ตามความประสงค์ของนักธุรกิจในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 - 17.30 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวลักขณา ทิพย์ภักดี เจ้าหน้าที่สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน 02-345-1125 หรือ 086-329-1975 ภายในวันที่ 28 พ.ค. 61  

 

รายละเอียด

1. รายชื่อนักธุรกิจซูรินาเม

2. โปรแกรม